Tagged: waterfall model

Водопаден модел (Waterfall Model)

Водопадният модел е най-ранната методология, разработена за менажиране на проекти за изграждане на софтуерни продукти.